Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

baner aa.jpg

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony abypomoc.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje i zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez z serwisu.
 2. Naszym celem jest niesienie pomocy oraz ochrona powierzonych nam danych osobowych użytkowników serwisu.
 3. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aby Pomóc Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, ul. Rynek 1a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, ……………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………., zwany dalej „Administratorem”.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
   umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego w postaci elektronicznych środków komunikacji, przedstawienie Państwu oferty, zawarcia umowy w celu dochodzenia Państwa roszczeń i ochrony Państwa praw oraz w celu wykonywania umowy.
  3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) RODO.
  4. Potrzeba udostępnienia danych wynika z udzielenia Państwa zgody, ustawy kodeks cywilny, nadto z przepisów ordynacji podatkowej, o rachunkowości i systemu ubezpieczeń społecznych.
  5. Spółka będzie przekazywać Pani(a) dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w jej imieniu i na jej rzecz Aby Pomóc Sp. z o.o. . Państwa dane osobowe w zakresie wykonania zawartej umowy, w szczególności odpowiednim sądom, organom administracji, towarzystwom ubezpieczeniowym, nadto będą udostępniane podmiotom współpracującym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest należyte wykonanie umów (biuro rachunkowe, obsługa informatyczna firmy). Państwa dane osobowe zostaną również udostępnione w niezbędnym zakresie właściwemu Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto Spółka będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa lub zawartych z nimi umów, w zakresie wynikającym z tych przepisów oraz zawartych umów.
  6. Pani(a) dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  7. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą na czas:
   1. do czasu cofnięcia Panią(a) zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
   2. w przypadku zawarcia umowy do czasu zrealizowania umowy,
   3. w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń po zawartej umowie oraz na okres wypełnienia zobowiązań publiczno-prawnych.
  8. Przysługuje Pani(u) prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
   2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
   3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
   6. przenoszenia dostarczonych danych, w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   8. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO ul. Stawki 2 Warszawa), w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do nawiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego związanego z zatrudnieniem. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę uniemożliwi jej zawarcie.

Polityka Cookies strony abypomoc.pl

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

   • 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem abypomoc.pl
 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator - firma Aby Pomóc sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Rynek 1A 67-200 Głogów, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6932182445, o nadanym numerze REGON: 369455134, zarejestrowana w ewidencyjny: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000718090, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
   • 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
   • 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
   • 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
   • 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
   • 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
   • 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
   • 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Kontakt

Dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub przysługującymi Panu(i) prawami udzieli:
Robert Kurtys

tel: 530-005-977 e-mail: robert.kurtys@abypomoc.pl